SOLUTIONS

  • button-grid
  • button-row

Rental Online meeting -Web Conference Service

ประยุกต์ใช้การประชุมออนไลน์ (WEB CONFERENCE) สำหรับห้องประชุม ปัจจุบันมีการหันมาใช้เทคโนโลยีในการประชุมออนไลน์ผ่าน Web Conference เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สะดวก และรวดเร็วในการประชุม อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบก้บการติดตั้้งอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือระบบ Video Conference โดยผู้ร่วมประชุมมีเพียงคอมพิวเตอร์ แทปเลท (Tablet) หรือ สมาทร์โฟน (SmartPhone) ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานประชุมออนไลน์ (Web Conference) เชิงธุรกิจ องค์ประกอบของการประชุมออนไลน์ผ่าน web conference, Online…

e-Classroom (Smart Classroom)

E-CLASSROOM (SMART CLASSROOM) เป็นโครงการเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ และเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน ครู และโรงเรียนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและแลกเปลียนข้อมูลโดยไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยลดปัญหาในการขาดแคลนครู อาจารย์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา โดยสามารถส่งต่อความรู้และจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Classroom หรือ Smart Classroom ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ลงตัวของระบบประทางไกลคุณภาพระดับ HD ผสานเข้ากับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน อทิ เครื่องฉายภาพ 3D เสมือนจริง, SmartBoard, Computer ที่ใช้ในการสอน, ระบบ Camera…

Conference unit for Rent

โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการให้บริการ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทางเลือกในการใช้งานที่ไม่บ่อย และไม่ต้องการลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ ทางบริษัทให้บริการทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยค่าใช้จ่ายคิดตามจริงในแต่ละพื้นที่

Mobile Conferencing

Mobile Video Conferencing Solution HD video conferencing on everyday mobile devices     We delivers telepresence-quality multipoint video conferencing on iOS (including the new iPhone 4S) or Android based smart…

HealthCare Conferencing

Video Conferencing and Telepresence Solutions for the Health Care Industry Now, due to increased reliability of the equipment and reduced cost of ownership, health care organizations can use video conferencing…