Products

Immersive Video Conference

Immersive Video Conference

ระบบการประชุมทางไกลแบบสมจริง

Room Video Conference

Room Video Conference

วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สำหรับห้องประชุม

Desktop Video Conference

Desktop Video Conference

ระบบประชุมทางไกลตั้งโต๊ะ

Mobile Video Conference

Mobile Video Conference

ระบบประชุมทางไกลแบบพกพา

MCUs

MCUs

อุปกรณ์ประชุมหลายสาย

Recorder & Streaming system

Recorder & Streaming system

Recorder & Streaming system

Display & Video Input device

Display & Video Input device

Display & Video Input device

PSTN Conference Phone

PSTN Conference Phone

โทรศัพท์สำหรับประชุมทางเสียงผ่านคู่สายโทรศัพท์

IP Conference Phone

IP Conference Phone

โทรศัพท์สำหรับประชุมทางเสียงผ่าน IP

USB Mic and Speaker phone

USB Mic and Speaker phone

ไมค์และลำโพงสำหรับประชุมออนไลน์

Web Conference Camera

กล้องสำหรับการประชุมออนไลน์

Meeting Room

Meeting Room

ออกแบบห้องประชุม

Video Conference Table

โต๊ะประชุมทางไกล

Mobile Cart

Mobile Cart

mobile-cart

Accessory

Accessory

Accessory

Our Partners

view all
Solutions
Technology Update
Knowledge Base