faqs

คำถามที่พบบ่อย

How to choose your Video Conference Unit

การเลือกใช้อุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)

การเลือกใช้อุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) หลาย ๆ ท่านคงประสบปัญหา และมีคำถามว่าเราควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ Video Conference ตัวไหนดีให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร สำหรับท่านใด ที่มีปัญหาดังกล่าว และยังไม่สามารถหาคำตอบได้ โปรดฟัง ConferenceEasy…

Cisco-EX60-personal-telepresence-new

วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Vdo Conference) คือ

วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Vdo Conference) คือ ความหมายของวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Video Conference คือระบบการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ(ผู้ร่วมประชุมและเอกสารที่นำเสนอ) และข้อมูลเสียง ระหว่างจุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร (IP หรือ ISDN) ซึ่งจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบซึ่งกันและกันแบบสองทางหรือพูดง่ายๆก็คือระบบประชุมทางไกลที่ผสมผสานระหว่างภาพ…

teleconf-new

Teleconference  คืออะไร

Teleconference  คืออะไร การประชุม คือ การปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการกำหนดเป็นกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบรรทัดฐานการปฏิบัติการดำเนินงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา ขณะเดียวกันการประชุมก็เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ…